","/?m=vod-detail-id-85015.html","综艺","/?m=vod-type-id--pg-1.html","https://img.yongjiu7.com/upload/vod/2019-12-16/1576493155.jpg");
',mac_from='yjyun',mac_server='0',mac_note='',mac_url=unescape('20191111%u671f%24https%3A%2F%2Ftxxs.mahua-yongjiu.com%2Fshare%2F55b34fd73727d9b19698835c7d5302ae%2320191118%u671f%24https%3A%2F%2Ftxxs.mahua-yongjiu.com%2Fshare%2Fbeb3c650aaae598375f60df2c6063269%2320191125%u671f%24https%3A%2F%2Ftxxs.mahua-yongjiu.com%2Fshare%2Fdf7ee89b6f8ec5827a19ecbaff5d4cd2%2320191202%u671f%24https%3A%2F%2Ftxxs.mahua-yongjiu.com%2Fshare%2Fac8a9143597891fc2fc2ded41a9a9ec7%2320191209%u671f%24https%3A%2F%2Ftxxs.mahua-yongjiu.com%2Fshare%2Febb87faa733d9a04ebb40f422b135fb0%2320191216%u671f%24https%3A%2F%2Ftxxs.mahua-yongjiu.com%2Fshare%2Fa1d4c20b182ad7137ab3606f0e3fc8a4%23%u7279%u522b%u7bc7%24https%3A%2F%2Ftxxs.mahua-yongjiu.com%2Fshare%2Fe32084632d369461572832e6582aac36%2320191223%u671f%24https%3A%2F%2Ftxxs.mahua-yongjiu.com%2Fshare%2Ff3304160fbf7c5dc12beccceae3cd839%2320191230%u671f%24https%3A%2F%2Ftxxs.mahua-yongjiu.com%2Fshare%2F6ba0bf4c0fe33816952cd589611c4dbc');
芒果TV2019年重磅自制综艺《明星大侦探 第五季》会员版,《名侦探俱乐部 第五季》由未播单元剧+案件还原+最佳侦探票选及侦探游戏心得+改善版的明星问答环节等组成。...